De Kansspelcommissie wordt voor haar dagelijkse werking bijgestaan door een secretariaat.

De opdrachten van het secretariaat zijn de volgende:

- juridisch advies verstrekken met betrekking tot het kansspelbeleid in België
- vergunningen beheren
- controles uitvoeren en sancties opleggen
- inhoudelijk voorbereiden, coördineren, opvolgen en finaliseren van de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen en werkgroepen van de Kansspelcommissie

Deze taken worden uitgevoerd op vraag van de Kansspelcommissie en/of haar Voorzitter.

Het organigram van het secretariaat ziet eruit als volgt:

 

 

Aan het hoofd van het secretariaat staat een directeur. Deze functie staat in voor de vertaling van het kansspelbeleid (bepaald door de Minister van Justitie en de Kansspelcommissie) naar concrete doelstellingen voor het secretariaat en de medewerkers. De directeur geeft operationeel leiding aan de medewerkers van het secretariaat en staat in voor een correct beheer van de budgetten, de processen en de risico’s. De directeur zetelt in de Kansspelcommissie en geeft advies aan de Voorzitter en de leden van de Kansspelcommissie. De directeur adviseert de Voorzitter inzake beleidsbeslissingen. De beleidsbeslissingen worden door de Kansspelcommissie en haar Voorzitter genomen, net als de beslissingen in individuele dossiers.

 

A) Ondersteunende diensten

1. Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de coördinatie en de afhandeling van de plenaire vergaderingen van de Kansspelcommissie en werkgroepen. Het secretariaat biedt eveneens administratieve ondersteuning aan de Voorzitter en de directeur. Het staat in voor het agendabeheer van beide personen, voor de opvolging van de inkomende en uitgaande post en voor de opvolging van de dossiers.

 

2.   Budget & Logistiek

De dienst Budget & Logistiek staat in voor een efficiënt beheer van de middelen die ter beschikking worden gesteld voor de werking van de Kansspelcommissie. Concreet staat deze dienst in voor de raming en opvolging van de inkomsten en uitgaven, de budgettaire planning, het beheer van de contracten, de aankopen en logistieke voorzieningen.

 

3.   ICT

De dienst ICT zorgt ervoor dat elke medewerker van het secretariaat over de nodige hard- en software beschikt om de functie op een professionele en efficiënte manier uit te voeren. De medewerkers van de dienst ICT volgen de ontwikkelingsprojecten op voor de digitalisering van de werking van de Kansspelcommissie en staan in voor de eerstelijnshulp van de medewerkers. De dienst ICT onderhoudt de contacten met de externe partners die instaan voor de ontwikkeling van de applicaties en het onderhoud van de servers.

 

4.   Communicatie & Onthaal

De dienst Communicatie & Onthaal staat in voor de interne en externe communicatie. De medewerkers van deze dienst verzorgen de interne communicatie met de personeelsleden. Zij staan eveneens in voor de externe communicatie met de partners, vergunninghouders, spelers en de pers. Daarnaast staan de onthaalmedewerkers in voor een professioneel en klantgericht onthaal, zowel fysiek, telefonisch als via e-mail.

 

5.   Managementondersteuning

De dienst Managementondersteuning verleent ondersteuning aan het management zowel op administratief, organisatorisch, inhoudelijk en/of beleidsvlak om zo bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de Kansspelcommissie en het secretariaat. Concreet ondersteunt de dienst het management bij het opstellen van de beleidsplannen, visie en strategische doelstellingen. Daarnaast staat de dienst in voor de procesbeschrijvingen, interne controle, risicobeheersing en businesscontinuïteit. De dienst volgt eveneens de interne projecten op.

 

B) Kerntaken

1.   Vergunningen

De dienst Vergunningen ondersteunt de Kansspelcommissie bij het toekennen en beheren van de vergunningen voor de verschillende klassen van kansspelinrichtingen. Deze dienst staat in voor de administratieve ondersteuning en opvolging van de vergunningen, bereidt de dossiers inhoudelijk voor en geeft een juridisch advies aan de Kansspelcommissie. Vervolgens staat de dienst in voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de beslissingen van de Kansspelcommissie.

 

2.   Controles & Sancties

De dienst Controles & sancties ondersteunt de Kansspelcommissie in haar controle- en sanctiefunctie. Zij voert op vraag van de Kansspelcommissie controles uit en bereidt desgevallend de sanctiedossiers voor. Deze dienst is opgesplitst in verschillende teams op basis van de diverse controleopdrachten en competenties.

Deze dienst wil via periodieke controles aanwezig zijn op het terrein en desgevallend repressief optreden. Daarnaast voert het secretariaat ook controles uit op vraag van de Lokale Politie, op de illegale (online) sector, op de belspelletjes en heeft het de verplichting om klachten en bezwaren (conform artikel 20 kansspelwet en K.B. 26/06/2002) te onderzoeken.

- Administratieve & gerechtelijke controle

Het team Administratieve & gerechtelijke controle voert de controles op de kansspelsector uit volgens de prioriteiten bepaald door de Kansspelcommissie. De medewerkers van deze dienst bereiden de controles op de sector voor en zorgen voor een correcte administratieve afhandeling van de controles. Ze werken hiervoor nauw samen met de verbindingsofficieren, de Lokale Politie en het Openbaar Ministerie. Het team wordt verder opgesplitst in landbased en online, waarbij het team landbased gespecialiseerd is in de fysieke controles op het terrein en het team online zich specialiseert in de controles van de kansspelwebsites en de illegale goksites.

- Technische controle

Het team Technische Controle staat in voor de modelgoedkeuringen van nieuwe toestellen en spelen. Zij zijn eveneens bevoegd voor het opstellen van de protocollen van de verschillende klassen en volgen de correcte uitvoering ervan nauwgezet op. Zij voeren technische controles uit op de toestellen klasse I (casino's) en op de servers.

- Financiële controle

De dienst Financiële controle staat in voor de controle van de solvabiliteit van de vergunninghouders en gaat na of de vergunninghouders hun financiële verplichtingen nakomen om een vergunning te verkrijgen of te behouden. Daarnaast analyseert deze dienst ook de financiële gegevens inzake inzet en winst die de Kansspelcommissie op basis van de verschillende protocollen ontvangt.

- Sancties

De dienst Sancties behandelt de sanctieprocedures die voortvloeien uit de inbreuken vastgesteld door de dienst Controle. Deze dienst organiseert de hoorkamers, geeft advies aan de KSC over de sanctie die opgelegd wordt, stelt de beslissingen op en handelt de procedure administratief af.

 

3.   Juridisch advies & expertise

De dienst Juridisch advies & expertise geeft juridisch advies aan de Kansspelcommissie en aan de medewerkers van het secretariaat. Zij bereidt de adviezen van de Kansspelcommissie aan de regering en de regelgevende teksten op vraag van de Minister en parlement inhoudelijk voor. Daarnaast volgt deze dienst de juridische procedures op en geeft in voorkomend geval advies.

 

4.   Bescherming van de spelers

De dienst Bescherming van de spelers ondersteunt de Kansspelcommissie in haar beleid om de spelers te beschermen. Deze dienst is opgedeeld in een team dat zich voornamelijk bezighoudt met de individuele dossiers over uitsluitingen en een team dat zich bezighoudt met een meer collectieve aanpak van spelersbescherming.

- Individuele aanpak

Deze dienst behandelt de dossiers over vrijwillige uitsluitingen en uitsluitingen door derden. Daarnaast behandelt de dienst eveneens de aanvragen tot opheffing van de uitsluiting. Zij bereidt de beslissingen van de Kansspelcommissie inhoudelijk voor en zorgt voor de correcte afhandeling ervan.

- Collectieve aanpak

Deze dienst neemt initiatieven om de bescherming van de spelers te bevorderen. De dienst onderhoudt contacten met de gemeenschappen, de hulpverleningssector en wetenschappelijke onderzoekers om een goed beeld te krijgen over de verslavingsproblematieken en tendensen. Het organiseren van de ontmoetingen met de hulpverleningssector (conform artikel 24/1 van de kansspelwet) behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van deze dienst.