De Kansspelcommissie is belast met de controle van de mediaspelen ofwel alle kansspelen geëxploiteerd via de media. Hieronder vallen elke radio- of televisiezender en elk dagblad of tijdschrift waarvan de maatschappelijke zetel van de exploitant of uitgever gevestigd is in de Europese Unie.          

Er zijn twee soorten mediaspelen:

1. De mediaspelen die een totaalprogramma inhouden (beter gekend als de belspelletjes).

De belspelletjes vallen sinds 1 januari 2011 onder de kansspelwet. Voordien vormden zij een uitzondering op deze wet. Concreet betekent dit dat de Kansspelcommissie eventuele inbreuken enkel kon vaststellen, maar dat ze geen effectieve sancties (bv. het schorsen van de vergunning) kon opleggen. Toch maande de Kansspelcommissie de zenders bij overtredingen aan om een compensatie te voorzien (bv. door het aanbieden van een belspel via een gratis 0800-nummer). Hiervoor rekende zij op de goede wil van de zenders, aangezien de Kansspelcommissie niet beschikte over drukkingsmiddelen.

Sinds 1 januari 2011 heeft een zender een vergunning G1 nodig om belspelletjes te mogen uitzenden. Bij een overtreding kan de Kansspelcommissie deze vergunning schorsen of zelfs definitief intrekken.

2. Alle andere mediaspelen die slechts een deel van een programma of een aparte rubriek zijn binnen de media.

Momenteel is het aanbieden van deze mediaspelen niet toegelaten.

Binnenkort zal de aanbieder van mediaspelen een vergnning G2 nodig hebben. Er wordt volop gewerkt aan een Koninklijk besluit waarin ondermeer de wijze van aanvraag en vorm van een vergunning G2 wordt bepaald.